ཁྱེད་གྱིས་ཐོས་མྱོང་ངམ ཐུགས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པའི རྩ་དོན་བཞི

དངོས་ལུགས་ཀྱི་རྩ་དོན་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་དངོས་པོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དོ་དམ་བྱེད་པ་བཞིན། ཐུགས་ཉིད་ལ་གཏོགས་པའི་རྩ་དོན་གྱིས་ཁྱོད་ དང་དགོན་མཆོག་གི་འབྲེལ་བར་དོ་དམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།