آیا چهار قانون روحاتی را شنیده اید؟

همانطور که قوانینی بر دنیای مادی حاکم هستند، قوانین روحانی ای نیز درست بر رابطۀ شما با خدا حاکمند.