شناخت شخصی خدا

این چهار نکته توضیح می دهند که چگونه وارد یک رابطۀ شخصی با خدا شوید و زندگی ای را که برای آن خلق شده اید تجربه کنید.