1
خدا شما را دوست دارد و نقشه ای شگفت انگیز برای زندگیتان ارائه می دهد.

محبت خدا

«زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.»
(یوحنا 3: 16)

نقشۀ خدا

مسیح می گوید: «من آمده ام تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر (منظور کامل و معنادار) حاصل کنند.»
(یوحنا 10: 10)

چرا بیشتر افراد حیات پربرکت را تجربه نمی کنند؟ چون...