راضی هستید؟

از کدام کلمه برای توصیف تجربۀ فعلی خود به عنوان یک مسیحی استفاده می کنید؟

در حال رشد | مایوس
ناامید کننده | به بار نشسته
بخشیده شده | مردد | در حال کشمکش
شاد | شکست خورده | هیجان انگیز
سرد و گرم | پوچ
دلسرد | گرانبار
صمیمی | معمولی
رنجور | پویا | گناهکار
مهم | نه خوب نه بد | چیزهای دیگر؟