1
INIIBIG KA NG DIYOS AT SIYA'Y MAY MAGANDANG PLANO SA IYONG BUHAY

Ang Pag-ibig ng Diyos

"Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa Kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan."
(Juan 3:16)

Ang Plano ng Diyos

(Si Cristo ang nagsasalita) "Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito."
(Juan 10:10)

Bakit ang karamihan ay hindi nakararanas ng masaganang buhay? Sapagka't...