1
BOG TE LJUBI I ZA TVOJ ŽIVOT IMA PREKRASAN PLAN.

Božja ljubav

"Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni."
(Evanđelje po Ivanu 3,16)

Božji plan

"[Krist govori]: «Ja sam došao da... imaju život i da ga imaju u izobilju.» [što znači da im život bude potpun i smislen]"
(Evanđelje po lvanu 10,10b)

A zašto većina ljudi nema izobilan život?