1
ЕРТӨНЦИЙН ЭЗЭН ТАНД ХАЙРТАЙ БӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БИЕЧЛЭН ТАНИЛЦУУЛАХЫН ТУЛД ТАНЫГ БҮТЭЭСЭН.

Ертөнцийн Эзэний хайр

""Ертөнцийн Эзэн хүн төрөлхтөнд үнэхээр хайртай учраас ганц Хүүгээ илгээсэн юм. Учир нь, мөнхийн зовлонд орох ёстой хүмүүс Хүү Есүст нь итгэвэл мөнхийн амьдралд орж чадна.""
(Иоган 3:16 ОУБНН)

Ертөнцийн Эзэний төлөвлөгөө

""Орчлон Ертөнцийн цорын ганц Эзэн таныг болон таны илгээсэн Аврагчийг таньж мэдэх нь хүн төрөлхтний хувьд ер бусын мөнхийн амьдрал мөн.""
(Иоган 17:3 ОУБНН)

Ертөнцийн Эзэнтэй биечлэн танилцахад бидэнд юу саад болдог вэ?