A o kwele ka MELAO E MENE YA MOYA?

Bjalo ka go go na le melao ya legohle eo e laolago tlholo yohle, le rena re nale melao ya semoya eo e leolago kopano ya rena le Modimo.