1
MODIMO OA GO RATA, MME O NA LE LEANO LE LE BOTSE KA BOPHELO BJA GAGO.

LERATO LA MODIMO

"Gobane Modimo o ratile lefase gakaakaa, a ba a le fa Morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši gore mang le mang yo a dumelago go yena a se ke a lahlega, empa a be le bophelo bjo sa felego."
(Johane 3:16)

LEANO LA MODIMO

(Go bolela Kriste) "Ke tlile gore ba be le bophelo, bjo bo tletšego le mokhora."
(Johane 10:10)

Ke ka baka lang ga batho ba bantšhi ba sa phele bophelo bo tletšeng bjo?...