ඔබ ආත්මික ප්‍රතිපත්ති හතර ගැන අසා තිබෙනවාද ?

ස්වාභාවික විශ්වය පාලනය කිරීමට ස්වභාවික ප්‍රතිපත්ති තිබෙන්නාක් මෙන්, ඔබ හා දෙවියන්වහන්සේ අතර සම්බන්ධතාවය පාලනය කිරීමට ආත්මික ප්‍රතිපත්ති තිබේ.