පුද්ගලිකව දෙවියන්වහන්සේ හැඳිනගැනීම

දෙවියන්වහන්සේ සමඟ පුද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්නේ කෙසේද යන්නත්, අපව මවා ඇති නියම අරුත සහිතව ජීවිතය අත්දැකිය හැකි ආකාරයත් මෙම කරුණු හතර පහදයි.