Wati wambonzwa here NEZVE MIRAWU MINA YEMWEYA?

Pane mirawu inoita kuti zuva, mwedzi nenyika zvifambe sezvazvinofanirwa.Saizvozvo, pane mirawu yemweya inoitawo kuti tive nehukama naMwari.