1
MWARI ANOKUDA, UYE AKAKUSIKIRA KUTI UMUZIVE PACHAKO UYE UVE NEMUFARO WAKAZARA MUHUPENYU HWAKO.

Rudo rwaMwari

"Nokuti Mwari akada nyika nokudaro kuti wakapa Mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave nehupenyu husingaperi."
(Johane 3:16, NIV)

Hurongwa hwaMwari

"[Kristu arikutaura] “Ini ndakauya kuti ave nehupenyu, uye hupenyu hwakawanda.” [hwakazara]"
(Johane 10:10)

Vanhu vazhinji havazivi hupenyu uhwu hwakazara nemufaro. Seiko vasingahuzivi?