KUZIVA MWARI pachako

Mitemo mina iyi inotsanangura kuti tingapinda sei muhukama naMwari tigova nehupenyu uhwo akatisikira.