Kugutsikana?

Ndeapi mashoko aungashandisa kutsanangura zvauri kurarama ikezvino semuKristu?

Kukura | Kunetsekana
Kugumbuka | Kugutsikana
Kuregererwa | Kupererwa | Kutambudzika
Mufaro | Kukundikana | Kufadza
Kukwira neKudzika | Haruna chinhu
Kupererwa | Kungoitawo
Kudanana | Ndizvowo
Kurwadza | Kunakidza | Mhosva
Rwakakosha | Kungodarowo | Zvimwewo?