1
தேவன் உங்களை நேசிக்கிறாா். அதோடு உங்கள் வாழ்க்கைக்கென ஒரு அற்புத திட்டத்தையும் வைத்திருக்கிறாா்.

தேவனின் அன்பு

"For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life."
(யோவான் 3:16)

தேவனின் திட்டம்

"[கிறிஸ்து சொல்கிறாா்] ”நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும், அது பாிப"
( யோவான் 10:10)

ஏன் இந்த நிறைவுள்ள வாழ்க்கையை அநேக மக்கள் அனுபவியாமல் இருக்கிறாா்கள்? ஏனென்றால் ...