దేవున్నితెలుసుకొనుట వ్యక్తిగతంగా

ఈ నాలుగు అంశాలు, దేవుని వ్యక్తిగతంగ తెలుసుకోవడానికి మరియు నువ్వు ఎందుకు సృష్టించబడ్డావో ఆ జీవితాన్ని అనుభవంచడానికి సహాయపడతాయి.