ท่านเคยได้ยิน หลักความจริงสี่ประการ สู่ชีวิตนิรันดร์หรือยัง?

จักรวาลมีหลักธรรมชาติควบคุมฉันใด ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าก็มีหลักสัจธรรมฝ่ายวิญญาณจิตควบคุมฉันนั้น