1
พระเจ้าทรงรักท่านและทรงมีแผนการอันประเสริฐยิ่งสำหรับชีวิตของท่าน

ความรักของพระเจ้า

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์
(ยอห์น 3:16, NIV)

แผนการของพระเจ้า

[พระเยซูคริสต์ตรัสว่า] "เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์" [คือชีวิตที่อิ่มเอมและมีความหมาย]
(ยอห์น 10:10)

แต่ทำไมเล่า คนส่วนมากจึงยังไม่ได้พบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์นี้? เพราะว่า...