รู้จักพระเจ้า เป็นการส่วนตัว

หลักทั้งสี่ข้อนี้อธิบายถึงการที่เราจะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับพระเจ้า และได้พบกับแผนการอันประเสริฐยิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่เรา