Yu bin harim tok olsem i gat 4-pela Lo Bilong Spirit, o nogat?

I gat ol kain kain lo bilong bosim ol samting bilong graun na skai, a? Olsem tasol i gat ol lo bilong spirit i save bosim rot bilong yumi i ken kamap wanbel wantaim God.