1
God em i save laikim tru yu na em i gat plen i gutpela moa long givim stia long laip bilong yu.

Laikim tru bilong God

“God i gat wanpela Pikinini tasol i stap. Tasol God i laikim tumas olgeta manmeri bilong graun, olsem na em i givim dispela wanpela Pikinini long ol. Em i mekim olsem bilong olgeta manmeri i bilip long em ol i no ken lus. Nogat. Bai ol i kisim laip i stap gut oltaim oltaim.”
(Jon 3:16)

Plen Bilong God

“[Krais i tok olsem] Mi kam bilong ol i ken kisim laip na bilong laip i ken pulap tru long ol [olsem laip i gutpela tru na i gat gutpela as tru bilong en.]”
(Jon 10:10)

Bilong wanem planti ol manmeri i no bin kisim dispela laip i pulap tru long ol? As i stap olsem …