Bạn đã từng nghe về BỐN ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH CHƯA?

Vũ trụ được chi phối bởi những định luật vật lý, cũng vậy có những định luật thuộc linh chi phối mối quan hệ giữa bạn và Đức Chúa Trời.