1
ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN VÀ ĐÃ HOẠCH ĐỊNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CHO ĐỜI SỐNG BẠN.

TÌNH YÊU của Đức Chúa Trời.

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài (Chúa Cứu Thế Jesus), để ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."
(Giăng 3:16)

CHƯƠNG TRÌNH của Đức Chúa Trời

"Chúa Cứu Thế Jesus phán rằng: “…Ta đến để cho nhân loại được sự sống, và được sự sống dư dật” [nghĩa là được sự sống sung mãn và đầy ý nghĩa]."
(Giăng 10:10)

Tại sao nhiều người vẫn chưa kinh nghiệm được sự sống sung mãn và đầy ý nghĩa? Tại vì…