BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI một cách cá nhân

Bốn điểm sau đây giải thích cho bạn cách để bước vào mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được sự sống dành cho bạn.