Thỏa Mãn?

Bạn sẽ dùng từ nào để mô tả kinh nghiệm hiện tại của bạn là Cơ-Đốc-Nhân?

Tăng trưởng | Nãn lòng
Thất vọng | Mãn nguyện
Tha thứ | Bị sa lầy | tranh đấu
Vui mừng | Thất bại | Hứng thú
Trồi sụt | Trống rỗng
Chán nãn| Bổn phận
Thân mật | Tầm thường
Đau đớn | Năng động | Mặc cảm tội lỗi
Đầy sức sống | Tàm tạm | Những điều khác?